На 06.03.2017 г. е сключен Договор за безвъзмездна помощ № BG16RFOP002-2.002-0017-C01 по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020; Приоритетна ос 2: „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП", Инвестиционен приоритет 2.2 „Капацитет за растеж на МСП", процедура BG16RFOP002-2.002 „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП", Проект: „ПОВИШАВАНЕ НА УПРАВЛЕНСКИЯ КАПАЦИТЕТ В "КОМФОРТ ПАРТНЕРС" ООД".

Основната цел на проект "ПОВИШАВАНЕ НА УПРАВЛЕНСКИЯ КАПАЦИТЕТ В "КОМФОРТ ПАРТНЕРС" ООД"
е: във фирмата да се извърши ре-сертифициране на вече въведен международно признат стандарт за управление на качеството ISO 9001:2008, както и да се внедри и да се сертифицира по ISO 14001:2015 за управление на околната среда, да се въведе в работния процес на фирмата ERP система с включен модул за управление на отпадъци и да се достави хардуерно оборудване за нормалното функциониране на отделните модули на ERP системата.

Дейности по проекта: провеждане на процедури за избор на изпълнители за въвеждане и сертифициране в съответствие с ISO 14001:2015, ре-сертифициране на ISO 9001:2008, разработване на ERP система с включен модул за управление на отпадъци и доставка на хардуерно оборудване за нормалното функциониране на отделните модули на ERP системата.

Бюджет на проекта: обща стойност 440,040.00 лева от които 308 028.00 лева безвъзмездна финансова помощ (от които: 261 823.80 лева финансирани със средства от ЕС; 46 204.20 лева финансирани със средства от националния бюджет), съставляваща 70% от общо допустимите разходи и 132 012.00 лева собствено финансиране, съставляващо 30% от общо допустимите разходи.

Срок на изпълнение на проекта: 18 месеца.
 
Фирмен профил
Фирма Комфорт Партнерс ООД е специализирана в проектиране, производство, доставка и монтаж на PVC и алуминиева дограма,окачени фасади, метални конструкции, външни и вътрешни парапети, щори, стоително-монтажни работи.
 
Избран проект
© 2021 www.komfortpartners.com Follow us on Facebook