EU Program 2016

30.06.2016

КОМФОРТ ПАРТНЕРС ООД е сред одобрените средни предприятия за получаване на европейско и национално финансиране по процедура BG16RFOP002-2.001 "Подобряване на производствения капацитет в МСП" по ОП „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ" 2014-2020 чрез Европейския фонд за регионално развитие и националния бюджет. Стойността на проекта е 996 800 лв., от които 508 368 лв. европейско и 89 712 лв. национално съфинансиране. Помощта ще подпомогне реализирането на първоначална инвестиция за създаване на дългосрочни конкурентни предимства и увеличаване на обемите от продажби от износ на КОМФОРТ ПАРТНЕРС ООД. Това ще бъде постигнато чрез следните конкретни цели:

  1. Оптимизиране на производствените процеси чрез закупуване на модерно технологично оборудване
  2. Подобряване на производствения капацитет с най-малко 30% чрез подобряване на производителността в етапите на машинна обработка
  3. Оптимизиране на производствените разходи чрез въвеждане на нови технологии за подобряване на ресурсната ефективност и ефикасност

Предвижда се изпълнението на дейности за подобряване на производствените процеси и дейности за внедряване на нови технологии за подобряване на ресурсната ефективност и ефикасност в производствения процес. Ще бъдат закупени и пуснати в експлоатация 1 брой обработващ център с 5 оси на управление за обработка на AL, PVC и стоманени профили и 1 брой едноглав циркуляр за рязане на стъклодържачи. Проектът ще приключи през юни 2017 г.

© 2024 www.komfortpartners.com Follow us on Facebook